Grade 5

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 7: Pagsali sa Discussion Forum at Chat sa Ligtas at Responsableng Pamamaraan

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 8: Pangangalap at Pagsusuri ng Impormasyon Gamit ang ICT

Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 1 Paggawa ng Dayagram ng Ugnayang Sanhi at Bunga Mula sa Tekstong Napakinggan o Nabasa

Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 2 Paggamit ng Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap sa Pagsasalaysay ng Napakinggang Balita at Pakikipagdebate Tungkol sa Isang Isyu

HEALTH Ikaapat na Markahan – Modyul 4a: Mga Katangian, Layunin, at Panuntunan ng Pangunang Lunas

HEALTH Ikaapat na Markahan – Modyul 4b: Pangunang Lunas para sa mga Karaniwang Pinsala at Kondisyon

HOW ROCKS TURN INTO SOIL for Science Grade 5 Quarter 4 / Week 1

MATHEMATICS Quarter 4 - Module 6 Solving Routine, Non-Routine Problems and Drawing Inferences Based on the Data Presented in a Line Graph

MATHEMATICS Quarter 4 - Module 7 Describing, Performing and Recording Result of an Experimental Probability

MATHEMATICS Quarter 4 – Module 8 Analyzing and Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Experimental Probability