Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 1 Paggawa ng Dayagram ng Ugnayang Sanhi at Bunga Mula sa Tekstong Napakinggan o Nabasa

Related