Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 2 Paggamit ng Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap sa Pagsasalaysay ng Napakinggang Balita at Pakikipagdebate Tungkol sa Isang Isyu

Related