Filipino 5 Ikalawang Markahan-Modyul 3 Pagbibigay ng Paksa, Layunin o Angkop na Pamagat sa Napakinggang Kuwento, Usapan o Talata at sa Napanood na Dokumentaryo

Related