Edukasyon sa Pagpapakatao 5

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Isinasaalang-alang Ko Ang Kapwa Ko (Linggo: Una)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Nananalig Ako sa Diyos (Linggo: Ikalawa)

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul 1: Kawilihan sa Pagsusuri ng Katotohanan

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul 2: Mabuti at Di-mabuting Maidudulot ng mga Babasahin, Napakinggan at Napanood

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul 3: Kawilihan at Positibong Saloobin

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul 4: Matapat na Paggawa sa Proyektong Pampaaralan

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul 5: Pagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul 6: Katapatan sa Sariling Opinyon

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul 7: Pagpapahayag ng Katotohanan

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Modyul para sa Ikalawang Markahan (PIVOT)