Filipino 5

Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 1 Paggawa ng Dayagram ng Ugnayang Sanhi at Bunga Mula sa Tekstong Napakinggan o Nabasa

Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 2 Paggamit ng Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap sa Pagsasalaysay ng Napakinggang Balita at Pakikipagdebate Tungkol sa Isang Isyu

Filipino 5 Ikalawang Markahan Modyul 2: Pagbibigay at Pagtatala ng Bagong Natuklasang Kaalaman mula sa Binasang Teksto Paggamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyon tungkol sa Isang Isyu

Filipino 5 Ikalawang Markahan – Modyul 1: Pagbibigay ng Mahahalagang Pangyayari/Pagsagot sa Nabasang Talaarawan, Journal, Talambuhay at Anekdota

Filipino 5 Ikalawang Markahan – Modyul 5: Pagbabahagi ng Isang Pangyayaring Nasaksihan o Naobserbahan/ Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Filipino 5 Ikalawang Markahan-Modyul 3 Pagbibigay ng Paksa, Layunin o Angkop na Pamagat sa Napakinggang Kuwento, Usapan o Talata at sa Napanood na Dokumentaryo

Filipino 5 Ikalawang Markahan-Modyul 4 Pagbigkas nang may Wastong Tono, Diin, Antala at Damdamin sa Napakinggang Tula

Filipino 5 Modyul 10: Pagbibigay-kahulugan sa Bar Graph, Pie Graph, Talahanayan at Iba pa

Filipino 5 Modyul 1: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa Napakinggang Teksto

Filipino 5 Modyul 2: Paggamit nang Wasto sa mga Pangngalan at Panghalip