Filipino 5

Filipino 5 Modyul 3: Pagsagot sa mga Tanong sa Binasa o Napakinggang Kuwento at Tekstong Pang-impormasyon

Filipino 5 Modyul 4: Pagsulat ng Isang Maikling Tula, Talatang Nagsasalaysay at Talambuhay

Filipino 5 Modyul 5: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Filipino 5 Modyul 6: Pagsasalaysay Muli sa Napakinggang Teksto Gamit ang Sariling Salita

Filipino 5 Modyul 7: Pagsasalaysay Muli sa Napakinggang Teksto sa Tulong ng mga Pangungusap

Filipino 5 Modyul 8: Pagbibigay ng Paksa sa Napakinggang Kuwento/Usapan

Filipino 5 Modyul 9: Pagbibigay Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na mga Salita

Filipino 5 Modyul para sa Ikalawang Markahan (PIVOT)

Filipino 5 PIVOT Module Filipino